icon_contact

Legal

Algemene voorwaarden voor dienstverlening and verkoop

Voorafgaand: Definities

 

De vennootschap: CONNECTIS nv, met maatschappelijke zetel Ruisbroeksesteenweg 76 te 1180 Ukkel, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0478.744.785.

De klant: De eindafnemer, zoals vermeld op de bestelbon.

De diensten: de diensten EUROBACKUP en EUROFILES zoals beschreven op de bestelbon. Behoudens andersluidende bepaling levert de vennootschap de diensten voor zover die beschikbaar zijn.

 

 

Artikel 1: Aanvaarding van de voorwaarden

De klant wordt geacht de algemene voorwaarden te aanvaarden, zelfs indien ze in tegenspraak zouden zijn met de eigen algemene voorwaarden van die klant.

De vennootschap wijst uitdrukkelijk de toepassing af van eender welke bepalingen die voorkomen op alle documenten van de klant; de algemene of bijzondere voorwaarden van de vennootschap hebben steeds de bovenhand.

De aanvaarding van voorwaarden die afwijken van die welke hierna worden vastgesteld kan enkel het gevolg zijn van een uitdrukkelijk schriftelijk akkoord dat de vennootschap heeft ondertekend.

De door de vennootschap aangeboden diensten, producten en software mogen niet worden gebruikt door een gebruiker die jonger is dan 18 jaar.

 

Artikel 2: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten EUROBACKUP en EUROFILES die de vennootschap levert, eventueel als gevolg van de ondertekening van de bestelbon tussen de partijen.

 

Artikel 3: Beschrijving van de dienst

De klant verwerft van de vennootschap het recht om voor onbepaalde duur gebruik te maken van de diensten EUROBACKUP en EUROFILES.

Via de bestelbon kiest de klant een globaal volume aan gegevens dat hij zonder onderscheid kan verdelen tussen de diensten en waarvan de vennootschap de opslag verzekert in haar datacenter.

De klant heeft op afstand toegang tot de gegevens met behulp van zijn encryptiesleutel.

 

Artikel 4: Totstandkoming van het contract en duur

Alle aanbiedingen zijn zonder verbintenis en zonder optie; ze hebben slechts de waarde van inlichtingen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepalingen.

De afgifte van prijzen, tarieven en bestekken door de vennootschap brengt geen enkele verbintenis mee.

De vennootschap gaat enkel een verbintenis aan, onder voorbehoud van beschikbaarheid, vanaf haar schriftelijke aanvaarding van de vaste en definitieve bestelling van de klant of vanaf de wijziging van deze bestelling door de klant.

 

Artikel 5: Uitvoeringsvoorwaarden

De klant verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord te beschermen en elk ongeoorloofd gebruik van zijn diensten onmiddellijk te melden.

 

Artikel 6: Prijs

De prijs van de prestatie van dienstverlening en verkoop moet het voorwerp zijn van een schriftelijk akkoord en wordt eventueel vermeld op de bestelbon.

De prijs zoals vermeld in de bestekken, op de facturen of in de offertes dient steeds te worden begrepen exclusief belastingen en in euro, behoudens andersluidende bepalingen.

De facturen worden per kwartaal en van tevoren opgemaakt, dan wel maandelijks volgens de aanwijzingen die eventueel op de bestelbon staan, of volgens een akkoord tussen de partijen.

 

Artikel 7: Betaling

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling zijn alle facturen contant betaalbaar door de klant.

Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen vervaldag brengt elke factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 12% per jaar voort, berekend vanaf de vervaldag; tevens wordt de betrokken factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 15% en met een minimum van € 150.

Als gevolg van het gebrek aan betaling van een factuur op zijn vervaldag worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en mag de vennootschap hoe dan ook de uitvoering van de eigen verbintenissen opschorten; elk geval van niet-betaling leidt onder andere tot de opschorting van de hierna genoemde SLA’s voor de klant.

Bovendien heeft de vennootschap de keuze tussen ofwel te beschouwen dat elke overeenkomst, elk contract of elke opdracht die/dat met de klant is gesloten van rechtswege en zonder ingebrekestelling is verbroken ofwel, zonder voorafgaande ingebrekestelling, daarvan de onmiddellijke uitvoering te eisen.

 

Artikel 8: Intellectuele rechten

De vennootschap is niet aansprakelijk voor de digitale inhoud die de klant op haar servers opslaat, bij toepassing van dit contract, meer bepaald in het licht van de wetgeving die toepasselijk is op de eventuele intellectuele rechten op de opgeslagen inhoud.

Elke opslag van inhoud in strijd met de geldende wetgeving brengt de facto de verbreking van dit contract mee evenals de vernietiging van de illegale gegevens.

De klant blijft als enige aansprakelijk voor de softwarelicenties die zijn of zullen worden geïnstalleerd op de virtuele servers en vrijwaart de vennootschap tegen ieder verhaal vanwege een derde in verband hiermee.

Artikel 9: Klachten

Alle klachten van welke aard ook moeten per aangetekend schrijven worden ingediend binnen de acht dagen vanaf de uitgifte van de facturen.

 

Eens deze termijn verstreken is worden de klachten niet meer in aanmerking genomen.

Tenzij de vennootschap daartoe een uitdrukkelijke en schriftelijke toelating verleent, laat een klacht de klant niet toe om de defecten zelf te herstellen of door een derde te doen herstellen.

Eender welke interventie van een derde aan de producten, diensten, de software of de systemen zoals aangeboden door de vennootschap leidt tot de onmiddellijke verbreking van het contract in het exclusieve nadeel van de klant.

 

Artikel 10: Beperking van aansprakelijkheid

De klant blijft als enige aansprakelijk voor het gebruik dat hij maakt van de diensten (installatie, configuratie, selectie van de gegevens, frequentie van de back-ups, bewaringsduur, archiveringsduur, e-mailadres voor ontvangst van rapporten …), voor de bewaring van zijn encryptiesleutel en voor de gegevens die op de servers zijn opgeslagen.

De klant verbindt zich ertoe om elk foutbericht binnen de 48 uur te melden aan de vennootschap.

De vennootschap garandeert dat de diensten beantwoorden aan de hierna genoemde SLA’s.

De door de vennootschap aangeboden diensten, producten en software worden “als zodanig” aangeboden op het risico van de klant, zonder enige waarborg betreffende hun gebruik.

De vennootschap verbindt zich ertoe om alle redelijkerwijze noodzakelijke inspanningen te leveren om de vertrouwelijkheid te beschermen van de door de klant opgeslagen gegevens.

De vennootschap, haar leidinggevenden, werknemers of agenten zijn niet aansprakelijk voor welke al dan niet rechtstreekse schade ook (verlies van activiteit, van winst …) die het gevolg is van de onbeschikbaarheid, de onvrijwillige verspreiding of het verlies, per ongeluk, van gegevens die toebehoren aan de klant of aan eender welke andere gebruiker.

Zo de vennootschap aansprakelijk zou worden gesteld buiten het kader van de hierna genoemde SLA’s, is die aansprakelijkheid beperkt tot de correctie en de reparatie zoals noodzakelijk, zonder dat de klant het recht heeft een bijkomende schadeloosstelling te vorderen, boven op een terugbetaling van de laatste 3 maanden gebruik van de defecte dienst.

 

Artikel 11: SLA

Het gewaarborgd percentage tijd aan beschikbaarheid per kwartaal van de diensten is gelijk aan 99,9%.

Bij gebrek daaraan verkrijgt de klant, bij wijze van exclusief verhaal, een tegoed van 20% van de factuur van de maand waarin de onbeschikbaarheid werd vastgesteld en met betrekking tot de onbeschikbare virtuele machine.

Zo er meerdere virtuele machines zijn, wordt een systeem van evenredigheid toegepast om dit tegoed te berekenen.

Het maandelijks percentage tijd aan beschikbaarheid van de diensten wordt berekend volgens de onderstaande formule: (Maximaal beschikbare minuten – Minuten onbeschikbaarheid) / Maximaal beschikbare minuten).

De Maximaal beschikbare minuten stemmen overeen met het aantal minuten uitrol van de diensten die de klant bestelt tijdens een facturatiemaand.

De Minuten onbeschikbaarheid stemmen overeen met het aantal minuten tijdens dewelke de diensten niet beschikbaar zijn voor de klant, met uitzondering van de gevallen van overmacht of gevallen van verkeerd gebruik.

Om in aanmerking te komen in het kader van dit contract moet elke onbeschikbaarheid van de diensten schriftelijk worden gemeld aan de vennootschap binnen de maand vanaf het begin van de onbeschikbaarheid, met inbegrip van (i) de gedetailleerde beschrijving van het incident, (ii) de informatie betreffende het tijdstip en de duur van de onbeschikbaarheid, (iii) een beschrijving van de pogingen om het incident op te lossen.

Deze SLA is niet toepasselijk in geval van onbeschikbaarheid als gevolg van (i) een geval van overmacht (natuurramp, sociale actie, netwerkstoring of storing van een uitrusting die geen deel uitmaakt van onze datacenters, ofwel in de vestiging van de klant of tussen de vestiging van de klant en de datacenters van de vennootschap …), (ii) een verkeerd, onregelmatig, illegaal of abnormaal gebruik van de diensten door de klant, (iii) tijdens het gebruik van een test- of een evaluatieversie van de diensten, (iv) een verrichting van onderhoud of eender welke periode van downtime die op voorhand is overeengekomen tussen de partijen.

 

Artikel 12: Verbreking

In geval van verbreking van het contract door de klant vóór aanvang van de uitvoering van het contract of tijdens de uitvoering van dat contract, is de klant de totale prijs van de bestelling verschuldigd en kan hij geen aanspraak maken op welke terugbetaling ook.

Bij gebrek aan schriftelijk vastgestelde duur, geniet de klant de mogelijkheid het contract te verbreken per aangetekend schrijven aan de vennootschap met een opzeggingstermijn van 6 maanden.

De vennootschap behoudt zich het recht voor dit contract te verbreken, te allen tijde en zonder opzeggingstermijn, zonder dat de klant als gevolg daarvan recht heeft op een terugbetaling of op welke vergoeding ook.

Meer bepaald kan de vennootschap het contract opzeggen met onmiddellijke ingang in geval van niet-naleving, door de klant, van deze algemene voorwaarden.

Op de datum van verbreking van dit contract verbindt de vennootschap zich ertoe de gegevens van de klant te bewaren tot het einde van de lopende maand.

Artikel 13: Normaal gebruik

De klant verbindt zich ertoe de diensten te gebruiken overeenkomstig een normaal gebruik.

De klant verbindt zich ertoe de logica van de producten niet te reconstrueren, ze niet te decompileren, uiteen te halen en hun technische beperkingen niet te omzeilen.

Meer bepaald verbindt de klant zich ertoe de door de vennootschap aangeboden diensten, producten en software niet te gebruiken, en daartoe geen poging te ondernemen, om eender welke veiligheids- of authenticatiemaatregel op welke wijze ook te overtreden, te peilen, te testen of te omzeilen; om geen  frauduleuze of bedrieglijke inhoud of inhoud die andermans rechten schendt te publiceren; om geen identiteitsdiefstal te plegen en zich niet op bedrieglijke wijze voor te doen als verwant met een persoon of een entiteit in het bijzonder; om geen obscene of pornografische inhoud te publiceren of te delen en evenmin inhoud die aanzet tot sektarisme of religieuze, rassen- of etnische haat; om de wet niet te schenden op welke wijze ook, om zich niet schuldig te maken aan gebrek aan eerbied voor andermans privacy en om geen laster te verspreiden met betrekking tot een ander.

De vennootschap behoudt zich het recht voor elk gegeven van de klant of de gebruiker te vernietigen dat besmet zou zijn met een virus of om het even welk ander programma dat afbreuk kan doen aan de goede werking van de systemen van de vennootschap: het is voor de klant en de gebruikers dus ten zeerste aanbevolen om gebruik te maken van actuele antivirussoftware alvorens gegevens op te slaan.

 

Artikel 14: Update van de algemene voorwaarden

De vennootschap mag aan deze algemene voorwaarden wijzigingen aanbrengen tijdens de uitvoering van het contract; deze wijzigingen worden gepubliceerd op haar website www.euroconnect.be.

De klant verbindt zich ertoe deze website regelmatig te raadplegen.

Door blijvend gebruik te maken van de diensten van de vennootschap stemt de klant zonder voorbehoud in met de gewijzigde algemene voorwaarden die bijgevolg volledig aan hem zullen kunnen worden tegengeworpen.

 

Artikel 15: Geldigheid van de bepalingen

De eventuele nietigheid van een of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen; de partijen verbinden zich ertoe te proberen de eventuele nietige bepalingen te vervangen door een conforme bepaling met een gelijkwaardige economische uitwerking.

 

Artikel 16: Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van haar prestaties slaat de vennootschap persoonsgegevens op waarvan de klant de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker is in de betekenis van de EU-verordening 2016/679 (GDPR in het Engels of AVG in het Nederlands).

Alle door de vennootschap opgeslagen persoonsgegevens worden aan de bron versleuteld door de gebruiker die als enige de encryptiesleutel bewaart, zodat het voor de vennootschap of een van haar medewerkers onmogelijk is deze gegevens te ontcijferen, waardoor ze onomkeerbaar anoniem blijven.

De vennootschap slaat de persoonsgegevens enkel op nadat ze daartoe van de klant een gedocumenteerde instructie heeft ontvangen en ze doet dat met als enig doel haar opdrachten inzake back-up te vervullen. In het kader van haar opdrachten neemt de vennootschap alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de veiligheid van de gegevens van de klant te verzekeren.

Het personeel van de vennootschap is naar behoren opgeleid met betrekking tot de AVG-procedures en zonder de schriftelijke toelating van de klant mogen er geen persoonsgegevens worden gekopieerd of doorgestuurd naar een derde.

De vennootschap mag een beroep doen op verwerkers; de lijst van deze verwerkers kan worden geraadpleegd of verkregen op eenvoudig verzoek; de vennootschap verbindt zich ertoe om de verwerking van persoonsgegevens in geen geval toe te vertrouwen aan een verwerker die niet in de EU is gevestigd.

Overeenkomstig de verordening 2016/679 heeft elke betrokkene, wat betreft zijn persoonsgegevens, een recht op toegang, op rectificatie, op beperking, op wissen, op overdraagbaarheid. Tevens kan elke betrokkene zijn toestemming te allen tijde intrekken en een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende overheid.

Elk verzoek om informatie en elke vraag kunnen worden gericht aan privacy@connectis.be.

 

De vennootschap verbindt zich ertoe aan de klant de nodige informatie te verstrekken om aan te tonen dat ze de bepalingen van de verordening AVG 2016/679 in acht neemt.

Na afloop van het contract, of op eenvoudig verzoek van de klant, verbindt de vennootschap zich ertoe alle persoonsgegevens te wissen die zijn opgeslagen voor rekening van de gebruiker, tenzij de bewaring van deze gegevens wordt opgelegd door de wet.

 

Artikel 17: Bevoegd gerecht en toepasselijk recht

In geval van tegenspraak tussen de verschillende vertalingen van deze voorwaarden heeft enkel de Franse versie bewijskracht.

De rechtscolleges van het Franstalig arrondissement van Brussel zijn als enige bevoegd. Dit contract wordt beheerst door het Belgisch recht.

 

Digilover : Agence Web à Namur